به استناد ماده 10 قانون کار باید حاوی مشخصات زیر باشد:

1⃣  نوع کار یا حرفه و یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد.

2⃣  حقوق و یا مزد مبنا و توافق

3⃣  ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها

4⃣ تاریخ انعقاد قرارداد _ محل انجام کار

5⃣ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.